Grudzień ważnym miesiącem dla Frankowiczów

Grudzień ważnym miesiącem dla Frankowiczów

Grudzień jest owocnym miesiącem dla wszystkich Kredytobiorców związanych kredytem hipotecznym powiązanym z walutą CHF. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał 3 istotne wyroki w sprawach frankowych, a poniżej prezentujemy najważniejsze wnioski z nich płynące: 

Wyrok TSUE z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie C-140/22.

 1. Wracamy do stanu prawnego sprzed uchwały z dnia 7 maja 2021 r. (III CZP 6/21), Kredytobiorcy nie są obowiązani do składania oświadczeń o świadomości skutków i konsekwencji nieważności umów kredytowych (jest to sprzeczne z postanowieniami Dyrektywy 93/13); 
 2. Konsument jest chroniony Dyrektywą 93/13 już od momentu zawarcia Umowy. Możliwość zrzeczenia się tego prawa potwierdza, iż ochrona ta przysługuje automatycznie. 
 3. Upadek oświadczeń oznacza brak podstaw do zasądzania odsetek za opóźnienie od Banków dopiero od daty złożenia oświadczeń  przez Kredytobiorców. 
 4. Instytucja bankowa nie ma prawa żądać od konsumenta rekompensaty wykraczającej poza zwrot kapitału wypłaconego z tytułu wykonania tejże umowy oraz poza zapłatę ustawowych odsetek za zwłokę liczonych od dnia wezwania do zapłaty. 
 5. Zgodnie z ogólnymi zasadami polskiego prawa cywilnego roszczenie bezterminowe staje się wymagalne po wezwaniu do zapłaty. Odsetki powinny więc być zasądzane przez Sąd od daty doręczenia wezwania do zapłaty i wskazanego w tym wezwaniu terminu do zapłaty.  
 • Wyrok TSUE z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie C-756/22.
 1. Bank nie ma prawa żądać od Kredytobiorcy zwrotu kwot innych niż kapitał wpłacony na poczet wykonania tej umowy oraz ustawowe odsetki za opóźnienie od chwili wezwania do zapłaty.
 2. Bank nie ma prawa do sądowej waloryzacji kapitału kredytu w przypadku uznania umowy kredytu za nieważną.
 3. Trybunał odesłał do wyroku z dnia 15 czerwca 2023 r. – C-520/21. 
 • Wyrok TSUE z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie C-28/22.
 1. Zdaniem TSUE rozpoczęcie biegu przedawnienia roszczenia Konsumenta z uwagi na nieważność umowy kredytu nie może nastąpić wcześniej niż w przypadku roszczeń Banku – prowadzi to bowiem do asymetrii mogącej naruszać ochronę konsumenta.
 2. Zadaniem Banku nie jest sprawdzanie świadomości Kredytobiorcy o skutkach stwierdzenia nieważności umowy. 
 3. Bank nie może powołać się na prawo zatrzymania umożliwiające mu uzależnienie zwrotu świadczeń otrzymanych od tego konsumenta od przedstawienia przez niego oferty zwrotu świadczeń, które sam otrzymał od Banku, lub gwarancji zwrotu tych ostatnich świadczeń, jeżeli wykonanie przez Bank prawa zatrzymania powoduje utratę przez rzeczonego konsumenta prawa do uzyskania odsetek za opóźnienie od momentu upływu terminu nałożonego na danego przedsiębiorcę do wykonania zobowiązania umownego po tym, jak przedsiębiorca ten otrzyma wezwanie do zwrotu świadczeń zapłaconych jemu w wykonaniu tej umowy.