Spółka cywilna – plusy i minusy

Spółka cywilna – plusy i minus

WADY I ZALETY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W RAMACH SPÓŁKI CYWILNEJ

Spółka cywilna jest jedną z popularniejszych form wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej przez kilka podmiotów. Jak każda forma prowadzenia działalności ma wady i zalety, zatem przed rozpoczęciem działalności w tej formie należy ustalić jakie są priorytety przyszłych wspólników, czyli co jest dla nich najważniejszym aspektem prowadzenia działalności na polach takich jak finanse, wymogi formalne czy zależności interpersonalne.

Analiza poniższego zestawienia może być pomocna przed podjęciem decyzji o założeniu spółki cywilnej.

Na wstępie należy wskazać, że spółka cywilna nie jest spółką handlową, a umową wspólników określającą zasady ich współpracy, w której zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. 

WADY SPÓŁKI CYWILNEJ 

  1. Spółka cywilna nie jest osobą prawną, co oznacza między innymi to, że nie może być stroną w stosunkach cywilnoprawnych, nie może zwierać umów i zaciągać zobowiązań. To wspólnicy spółki cywilnej działający jako spółka przystępują do czynności prawnych i ponoszą za nie odpowiedzialność.
  2. Wspólnicy spółki cywilnej odpowiadają za zobowiązania całym swoim majątkiem osobistym. Odpowiedzialność majątkowa wspólników nie jest ograniczona do określonej wysokości kapitału, czy też wniesionego wkładu, zatem w przypadku zadłużenia cała jego kwota może być egzekwowana z majątku osobistego wspólnika. Powyższe sprawia, że podejmowanie dużego ryzyka biznesowego może mieć wysoce niekorzystne skutki dla majątku wspólnika. 
  3. Konieczność odprowadzania składek do ZUS. Zawarcie umowy spółki cywilnej nie wyłącza obowiązku opłacania składek właściwych dla przedsiębiorców, gdy wspólnikami spółki cywilnej są osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

ZALETY SPÓŁKI CYWILNEJ

  1. Łatwość założenia spółki cywilnej. Do powstania spółki cywilnej wystarczające jest zawarcie umowy w zwykłej formie pisemnej (chyba, że wkład stanowi nieruchomość, wtedy wymagana jest forma aktu notarialnego) i zarejestrowanie w Głównym Urzędzie Statystycznym i Urzędzie Skarbowym, co jest zdecydowanie mniej skomplikowane niż założenie spółki handlowej. Również koszty rozpoczęcia działalności w formie spółki cywilnej są relatywnie niskie i wiążą się z opłatami za czynności notarialnie (gdy wymagane jest zawarcie umowy w tej formie) i podatkiem od czynności cywilnoprawnych od wnoszonych od wkładów.
  2. Swoboda w zakresie wartości wniesionych wkładów. Wspólnicy mają całkowitą dowolność co do minimalnej wartości wkładów, jakie wspólnicy muszą wnieść do spółki cywilnej, ponieważ nie określają jej żadne przepisy. Decyzję o wysokości wkładu czy też jego formie (pieniężnej czy niepieniężnej) podejmują wspólnicy. 
  3. Nieskomplikowane prowadzenie spraw spółki. Każdy we wspólników może samodzielnie reprezentować spółkę w zakresie czynności nieprzekraczających zwykłego zarządu. Przepisy prawa nie określają trybu podejmowania decyzji w spółce cywilnej.
  4. Podatek dochodowy. Podatnikami są wspólnicy, a sama spółka cywilna nie jest płatnikiem podatku dochodowego.

Podsumowując, działanie w formie spółki cywilnej może sprawdzić się lepiej w prowadzeniu biznesu na mniejsza skalę, obarczonego małym ryzykiem, w sytuacji gdy wspólnicy darzą się dużym zaufaniem i chcą w łatwy sposób rozpocząć współdziałanie. Natomiast w przeciwnych przypadkach, w szczególności z uwagi na nieograniczoną odpowiedzialność finansową wspólników, inne formy działalności mogą okazać się bardziej trafione.