Podział majątku spółki cywilnej

PODZIAŁ MAJĄTKU SPÓŁKI CYWILNEJ

Na początku rozważań w zakresie podziału majątku spółki cywilnej należy przypomnieć, że spółka cywilna nie jest spółką w rozumieniu prawa handlowego, a jej istota i główne założenia co do funkcjonowania uregulowane są w Kodeksie cywilnym. Co za tym idzie, majątek spółki cywilnej to tak naprawdę majątek wspólników działających w ramach spółki cywilnej, tj. umowy o określonym, wspólnym celu gospodarczym.

Współwłasność w majątku spółki cywilnej ma charakter współwłasności łącznej (tak jak w przypadku majątku małżonków pozostających w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej). Co oznacza, że każdemu ze wspólników przysługuje prawo do całości tego majątku.

Odwołując się do art.  863 Kodeksu cywilnego wskazać trzeba, że:

-wspólnik nie może rozporządzać udziałem we wspólnym majątku wspólników ani udziałem w poszczególnych składnikach tego majątku,

– w czasie trwania spółki wspólnik nie może domagać się podziału wspólnego majątku wspólników.

Powyższe kształtuje nam zasadę, że pierwszym krokiem do podziału majątku spółki cywilnej jej jest rozwiązanie.

Do rozwiązania spółki dochodzi m.in. poprzez podjęcie przez wspólników uchwały o jej rozwiązaniu lub rozwiązanie jej przez sąd.

Rozwiązanie spółki otwiera pole do podziału jej majątku, który rozpoczyna się od spłaty dotychczasowych długów spółki.

Bowiem dopiero po zaspokojeniu wierzycieli wspólnicy mogą przejść do podziału majątku pozostałego po spłacie.

Dalej, jeśli w umowie nie zostały zawarte żadne zapisy co do sposobu podziału majątku spółki, podział nadwyżki po spłacie następuje według udziałów w zyskach spółki.

Wyróżniamy dwa tryby podziału majątku spółki cywilnej, sądowy i umowny.

W trybie sądowym sąd pokonuje podziału poprzez: podział rzeczy wspólnej (chyba że podział byłby sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości), przyznanie rzeczy na własność jednemu z byłych wspólników z obowiązkiem spłaty pozostałych albo sprzedaż rzeczy w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji.

Natomiast w sytuacji, gdy wspólnicy dążą do podziału majątku spółki w formie umowy, to oni decydują o sposobie podziału. Jeśli do majątku spółki należą ruchomości i nieruchomości, na tym etapie wspólnicy muszą ustalić, który ze wspólników przejmie wyłączną własność danego składnika majątku, wartości tych składników oraz wysokość ewentualnych spłat dla wspólnika, który po podziale nie będzie już właścicielem danej rzeczy. Ustalając sposób podziału warto mieć na względzie czym w przyszłości zajmować będą się wspólnicy, czy zamierzają zamknąć działalność, czy może ruchomości należące do majątku spółki mogą być przydatne do prowadzenia działalności o podobnym profilu. Po dokonaniu ustaleń pozostaje sporządzenie umowy w odpowiedniej formie (gdy w skład majątku spółki wchodzą nieruchomości konieczna jest forma aktu notarialnego).

Etapem finalnym jest dokonanie faktycznych rozliczeń zgodnie z zapisami umowy lub sądowym postanowieniem.

Mamy nadzieję, że artykuł był dla Państwa pomocny, lecz gdyby pojawiły się jakiekolwiek pytania zapraszamy do współpracy.

Zespół Kancelarii adwokat Agnieszki Juchno-Marcjan

FACEBOOK | INSTAGRAM